Rodzaje wizerunków organizacji

Strategia wizerunkowa jest zaplanowanym zespołem działań, których podstawowym celem jest osiągnięcie określonego postrzegania w zdefiniowanych grupach docelowych, przy wykorzystaniu wybranych narzędzi. Czerpiąc informacje z wizerunku zwykłego i lustrzanego, organizacja dąży do osiągnięcia wizerunku oczekiwanego.

Wizerunek zwykły, czyli funkcjonujący poza instytucją, jest kształtowany i wyrażany przez środowiska zewnętrzne tzw. otoczenie instytucji oraz środowiska wewnętrzne czyli pracowników wszystkich szczebli.  

Wizerunek lustrzany, czyli funkcjonujący w instytucji to zdanie instytucji samej o sobie budowane na podstawie informacji napływającej z otoczenia np. ankiety satysfakcji klienta, badania opinii publicznej, nagrody i publikacje w mediach, wewnętrzne ankiety  

Wizerunek oczekiwany, czyli będący wynikiem planowanego działania to określenie przez instytucję tego, jak chce być postrzegana przez otoczenie w jakim czasie np. jako nowoczesna czy tradycyjna, a może jedno i drugie.

Wizerunek firmy

W strategii wizerunkowej wykorzystuje się techniki i narzędzia public relations, które bywa definiowane jako promocja reputacji, a umożliwiają one osiągnięcie porozumienia, akceptacji i aktywności w grupach docelowych. Strategia wizerunkowa oprócz planów public relations dla konkretnych celów (np. wspierania produktów i usług) zawiera w sobie odpowiedź na generalne, podstawowe aspekty działania organizacji takie jak misja (po co istniejemy?), sposób komunikowania zewnętrznego (jak bardzo otwarty?) i wewnętrznego (autorytarny czy partnerski?), kultura organizacji (władzy, roli, celu czy jednostki?), identyfikacja wizualna (czy jest spójna?).

Strategia to poszukiwanie odpowiedzi na to jak działać skutecznie w zmiennym otoczeniu organizacji (otoczenie marketingowe i wizerunkowe) poprzez definiowanie grup docelowych, segmentów rynku oraz rozwój i pozycjonowanie w nich oferty, czyli produktów i usług.

Wizerunek firmy

Wizerunek firmy - obraz”, wynikający z subiektywnego postrzegania i indywidualnej oceny firmy.

Tożsamość - zestaw podstawowych atrybutów firmy wyróżniających na tle konkurencji

Marka - nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy albo ich grupy  i wyróżnienia ich spośród konkurencji (wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu)

Reputacja - „dobre imię”, poważanie jakim cieszy się dana firma.

________________________________________________

Fragment z podręcznika szkoleniowego. Zapraszamy po więcej na szkolenia:

Public relations w firmie

Jak napisać strategię wizerunkową