Wizerunek w branży usług
hotelarskich i turystycznych

Wszystkie podmioty działające w branży turystycznej, takie jak gospodarstwa agroturystyczne, zajazdy, motele, czy hotele posiadają własny, określony wizerunek, stanowiący wyobrażenie o całokształcie podejmowanych przez nie działań.

Na obraz firmy w oczach klienta składają się wszystkie decyzje podejmowane przez osoby zarządzające, m. in.: wybór nazwy, logo, reklamy, podejście do klienta, organizacja pracy zatrudnianych osób, atmosfera panująca wśród współpracowników, oferowane usługi, wybór partnerów biznesowych itp. Siła oddziaływania wizerunku na otoczenie jest na tyle duża, że stanowi o wyznaczniku sukcesu firmy na rynku, czyli o ilości lub jakości odwiedzających dane miejsce gości.

Każda firma powinna mieć jasno określoną tożsamość, wiedzieć jak chce być postrzeganą i w jaki sposób komunikować się z otoczeniem (klientami, konkurencją, partnerami biznesowymi, czy lokalną społecznością), co zasadniczo wpłynie na aktywny sposób kształtowania profesjonalnego wizerunku.

Dzięki zdobytej wiedzy i nabyciu umiejętności komunikacyjnych uczestnicy poniższego szkolenia będą w stanie dużo swobodniej i pewniej kreować własną tożsamość, planować oraz wdrażać działania mające na celu tworzenie profesjonalnego wizerunku, a co za tym idzie przyjmować więcej Klientów i podnosić zyski swoich firm.

Cele szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie sposobów budowania pozytywnego wizerunku firmy jako całości. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat siły oddziaływania poszczególnych elementów kształtujących wizerunek firmy z branży turystycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie tożsamości firmy; uzyskają wyczerpujące informacje z zakresu budowania długotrwałych relacji z klientami, określania pożądanego pozycjonowania własnej firmy w otoczeniu rynkowym (innych gospodarstw agroturystycznych, zajazdów, moteli, hoteli oraz hoteli/zajazdów sieciowych); wypracują praktyczne decyzje w zakresie strategii budowania wizerunku swojej firmy.

Odbiorcy szkolenia

Osoby zarządzające gospodarstwami agroturystycznymi, motelami, hotelami, zajazdami; Pracownicy odpowiedzialni za dobór i szkolenie personelu oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie ofert i nadzorowanie jakości oferowanych usług.

Korzyści dla uczestników

Profesjonalne i skuteczne nauczenie się metod budowania pozytywnego wizerunku.

Korzyści dla pracodawców

  • Zatrudnianie profesjonalistów przygotowanych do efektywnej realizacji rentownego planu sprzedaży usług turystycznych.
  • Utrwalenie wizerunku wiarygodnego i profesjonalnego Gospodarza.

Metody szkoleniowe

Szkolenie oparte jest na metodach interaktywnych, prowadzone metodą warsztatową, co pozwala na pełne skupienie się na umiejętnościach praktycznych. Podczas trzeciego dnia szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość odegrania przygotowanych wcześniej scenariuszy obejmujących realne sytuacje dotyczące sprzedaży powierzchni reklamowej, sfilmowane scenki zostaną przy pomocy prowadzącego szkolenie zanalizowane. Przyjęte do prowadzenia warsztatów metody pozwolą zainteresować uczestników i uzyskać ich pełne osobiste zaangażowanie w prowadzone ćwiczenia.

Techniki wykorzystane w warsztacie

  • „Burza mózgów”
  • Gry symulacyjne
  • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
  • Mini-wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi

Materiały szkoleniowe dla uczestników

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów obejmujący tematy opracowywane w trakcie warsztatów oraz podręcznik z wiedzą teoretyczną i przykładami zastosowania jej w praktyce. Większość informacji zawartych w materiałach nie jest dostępna w innej literaturze.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.