Marketing kadrowy i budowanie wizerunku pracodawcy

Employer branding, czyli wizerunek pracodawcy, to koncepcja marketingu kadrowego, wywodząca się z działań sprzedażowych oraz narzędzi wykorzystywanych w pozyskiwaniu klientów. Employer branding to działania, postępowania i zachowania organizacji zorientowane na interesy i oczekiwania potencjalnych i zatrudnionych pracowników. Istotą employer brandingu jest traktowanie przyszłych i obecnych pracowników jako potencjalnych klientów.

Marketing kadrowy i budowanie wizerunku pracodawcy

Spełnienie oczekiwań pracowników wiąże się z realizacja następujących działań:

  • Budowanie wizerunku na rynku, w tym na rynku pracy
  • Informowanie otoczenia (grup docelowych) o misji, celach i zadaniach
  • Prowadzenie rekrutacji pracowników
  • Współpraca z uczelniami wyższymi oraz firmami szkoleniowymi
  • Planowanie i realizacja szkoleń pracowników

Głównym celem działań podejmowanych w zakresie employer branding jest budowanie wizerunku organizacji dbającej o interesy i potrzeby swoich pracowników, inwestowanie w ich rozwój zawodowy oraz ciągła wymiana informacji z rynkiem pracy i reagowanie na pojawiające się na nim trendy.

W obecnych czasach, gdy konkurencja dotyczy również rynku pracy, organizacje chcące pozyskać najlepszych pracowników, mogą to osiągnąć poprzez prowadzenie polityki personalnej zgodnie z założeniami idei employer branding.

Fundamentem employer brandingu jest założenie, że pracownicy są najważniejszym zasobem organizacji. Z tego względu wszystkie decyzje podejmowane na szczeblu kierowniczym powinny uwzględniać to, że człowiek posiada pewien zasób ambicji i aspiracji zawodowych, zaś organizacja powinna mu dać możliwość ich zaspokojenia.

Powyższe działania muszą być spójne z misją i celami organizacji. Spójność dotyczy przede wszystkim przestrzegania zrozumiałych zasad działania we wszystkich komórkach organizacji. Tylko wtedy budowany jest spójny wizerunek organizacji, z którą warto się związać w określonym punkcie kariery zawodowej.

________________________________________________

Fragment z podręcznika szkoleniowego.