Warunki korzystania

Gration Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze KRS: 0000326246, z kapitałem zakładowym w wysokości 60 000,00 PLN, z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 61c w Warszawie, prowadzi i obsługuje stronę internetową o adresie https://www.gration.pl ("Strona internetowa"). Korzystanie ze Strony internetowej podlega niniejszym warunkom i ustaleniom (“Warunki korzystania”). Warunki korzystania mogą ulec zmianie z dowolnych przyczyn i w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsza wersja Warunków korzystania jest zawsze dostępna pod adresem https://www.gration.pl. Korzystając ze Strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie się do Warunków korzystania.

Ograniczenie odpowiedzialności

Gration Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub poprawy zawartości Strony internetowej w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia. Zawartość tej Strony internetowej ma jedynie cel informacyjny. Gration nie gwarantuje, że jest on ścisły, kompletny lub aktualny. Ponadto, informacji na Stronie internetowej nie należy traktować jako pewnych w związku z decyzjami inwestycyjnymi. Gration nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody powstałe na skutek użytkowania lub w związku z zawartością Strony internetowej, w związku z przerwaniem, wszelkimi zakłóceniami pracy Strony internetowej lub nieautoryzowanym naruszeniem ochrony Strony internetowej prowadzącym do modyfikacji informacji na niej zawartych.

Odsyłacze do innych stron internetowych i źródeł

Ponieważ Gration nie kontroluje stron, do których odsyłacze zostały umieszczone, oraz zewnętrznych źródeł dostępnych ze Strony internetowej, Gration nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z zawartością lub usługami oferowanymi na tychże stronach lub przez źródła zewnętrzne. Do niniejszej Strony internetowej można uczynić odsyłacz tylko do strony głównej. Umieszczanie odsyłaczy wewnątrz (odsyłacz do innej strony niż strona główna), odsyłaczy liniowych (odsyłacze korzystające z elementów na Stronie internetowej poprzez wprowadzenie odsyłacza na innej stronie internetowej) i ramkowanie (wyświetlanie Strony internetowej w ramce innej strony internetowej) są surowo zabronione.

Własność intelektualna

Korzystanie w jakimkolwiek celu (łącznie z umieszczeniem jako wtyczki (metatag) na innej stronie internetowej) ze znaku handlowego i logo Gration oraz wszelkich innych znaków handlowych, oznakowań i znaków logo, posiadanych lub licencjonowanych Gration, zarejestrowanych lub nie, bez uprzedniej pisemnej zgody Gration jest surowo zabronione. Wszelkie materiały znajdujące się na Stronie internetowej (między innymi, tekst pisany, rysunki, projekty, ilustracje, fotografie, ruchome obrazki, ścieżki dźwiękowe, znaki logo, znaki handlowe) oraz wygląd i motywy Strony internetowej są i pozostaną wyłączną własnością Gration. Jesteś uprawniony jedynie do zasięgania porady lub, tam gdzie to możliwe, do drukowania informacji jedynie na prywatny użytek. Nie można powielać, w jakikolwiek sposób, lub przetwarzać, całości lub części, rozprowadzać, publikować, transmitować, tworzyć prac pochodnych w oparciu o, modyfikować lub sprzedawać materiałów znajdujących się na Stronie internetowej. W razie konieczności dalszych informacji lub wydania pozwolenia odnośnie spraw związanych z własnością intelektualną, prosimy o kontakt.