Znaczenie kształtowania wizerunku firmy

Celem promocji firmy jest upowszechnianie jej pozytywnego obrazu w otoczeniu – w świadomości klientów, dostawców, partnerów biznesowych, akcjonariuszy, banków i innych, aby pozyskać przychylne opinie wspierające prowadzone działania gospodarcze.

Właściwie budowany wizerunek zwiększa szanse realizacji wyznaczonych celów. Jest czynnikiem decydującym o zdobyciu zaufania przez klientów. Zaufanie z kolei jest najważniejszym elementem powodującym podejmowanie decyzji o zakupie.

Tworzenie wizerunku firmy

Wizerunek to sposób, w jaki firma jest postrzegana przez otoczenie. Główną cechą wizerunku jest jego zmienność. Zachowanie zgodności i spójności tworzących go elementów pozwala go wzmocnić, jednak każda nieścisłość sprzyja jego osłabieniu. Tworzenie wizerunku jest działaniem długookresowym, jednak jego utrata może nastąpić bardzo gwałtownie.

Wizerunek firmy buduje się głównie poprzez rzetelną, aktualną i przydatną komunikację z otoczeniem oraz zabieganie o korzystną opinię ze strony mediów. Skuteczność wizerunku zależy od zakomunikowania i zrozumienia faktycznych i weryfikowalnych zalet firmy oraz oferowanych przez nią produktów i usług. Duże znaczenie w tworzeniu pozytywnego wizerunku mają również  takie elementy jak rzetelność i niezawodność oraz zachowanie firmy w jej środowisku.

Tworzenie wizerunku to informowanie otoczenia o działalności m.in. poprzez dostarczanie różnym uczestnikom otoczenia firmy informacji wskazujących na wartości wyznawane przez firmę, potwierdzone wysoką jakością produktów i świadczonych usług, poziomem innowacji, zapewniających klientom stałe korzyści.

Kształtowanie wizerunku firmy jest rzeczą trudną i wymaga zachowania spójności i systematyczności w komunikacji. Jednak to wizerunek jest najczęściej trwałym wyróżnikiem firmy na rynku, tworzy więzi z coraz bardziej wymagającymi klientami i sprzyja zdobyciu  zaufania.

________________________________________________

Fragment z podręcznika szkoleniowego. Zapraszamy po więcej na szkolenia:

Public relations w firmie

Jak napisać strategię wizerunkową